Regulamin

1.1. Dane kontaktowe

       LUXURY AND EXCLUSIVE BRANDS

 

HURTOWNIA OUTLET - PREMIUM and EXCLUSIVE BRANDS

www.premiumstock-wholesale.pl


POLAND

83-000 PRUSZCZ GDAŃSKI, ul. GRUNWALDZKA 62-magazyn A-Z STOCK LOGISTICS

+ 48 535-452-125 
e.mail: [email protected]

 

Artykuł 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 

 1. Regulamin określa podstawowe zasady działania serwisu internetowego Premium Stock ,oraz zasady nabywania towarów i sposoby ich sprzedaży.

 

 1. Z oferty firmy oraz serwisu internetowego mogą korzystać jedynie zarejestrowani użytkownicy. Korzystanie z serwisu www.premiumstock-wholesale.pl możliwe jest za pośrednictwem urządzeń komputerowych wyposażonych w przeglądarkę internetową z podłączeniem do sieci internetowej.

Artykuł 2. DEFINICJE

 

Terminy użyte w Regulaminie oraz na stronach firmowych serwisu internetowego oznaczają:

 1. Serwis internetowy / serwis – prowadzona strona internetowa wraz z wszystkimi elementami .Prowadzona przez firmę dostępna pod adresem internetowym www.premiumstock-wholesale.pl
 2. Regulamin – niniejszy dokument.
 3. Rejestracja – procedura zakładania Konta w serwisie poprzez wpisanie danych firmowych koniecznych do zawarcia umów sprzedaży.
 4. Klient – przedsiębiorca zarejestrowany w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej a także poza terenem UE.
 5. Konto – zapis informatyczny prowadzony dla Klienta przez serwis obejmujący jego dane, informacje o czynnościach podejmowanych w ramach serwisu, w tym historię zakupów oraz inne informacje określone możliwościami serwisu.
 6. Towar – produkt będący przedmiotem sprzedaży w serwisie internetowym lub oferowany w sprzedaży bezpośredniej przez firmę.
 7. Pakiety – zestawy produktów jednego lub kilku modelów,jednego lub kilku producentów oferowane w kilku dostępnych rozmiarach i różnych kolorach.
 8. Koszyk Zamówień – narzędzie informatyczne umożliwiające Klientom rezerwację wybranych Towarów w trakcie Sesji Zakupowej, poprzez dodawanie lub usuwanie Towarów do koszyka, przeliczanie wartości Towarów zgromadzonych w koszyku oraz przeliczanie kosztów dostawy.
 9. Sesja Zakupowa – proces trwający od momentu umieszczenia przez Klienta pierwszego Towaru w Koszyku Zamówień, w czasie którego Klient może złożyć zamówienie (ofertę) zakupu danego Towaru i dokonać płatności za Towary, do chwili zakończenia sesji następującej wraz z wyjściem z serwisu.
 10. Zakup – złożenie zamówienia (oferty) na dany Towar i potwierdzenie przyjęcia oferty sprzedaży przez serwis internetowy poprzez wykonanie określonych czynności sugerowanych przez serwis.
 11. Login – forma nazwy Klienta, którą wybiera on sam przy procesie rejestracji.
 12. Defekt, customer return, mikro defekt,odzież używana,odzież używana typu cream - produkty które mogą (nie muszą) mieć uszkodzenia mechaniczne, produkcyjne lub po reklamacyjne.

 

Artykuł 3. WARUNKI UCZESTNICTWA

 

 1. Do korzystania z serwisu mają prawo wyłącznie zarejestrowani w serwisie Klienci serwisu.
 2. Rejestracja polega na wypełnieniu formularza rejestracyjnego dostępnego w serwisie poprzez podanie następujących danych:

  2.1 Firma, siedziba i adres przedsiębiorcy oraz numer NIP, REGON i inne dane określone w formularzu rejestracyjnym.

  2.2. Adres poczty elektronicznej e-mail, z pomocą którego Klient będzie kontaktował się z serwisem,

  2.3 Numer telefonu kontaktowego,

2.4 Hasło dostępu do tworzonego dla Klienta Konta.

oraz zaznaczeniu spośród sugerowanych odpowiedzi informacji oddających charakterystykę prowadzonej działalności.

 1. Właściciel serwisu w okresie, w którym Klient zarejestrowany jest w serwisie może zażądać podania dodatkowych danych potrzebnych do utrzymania Konta w serwisie oraz realizacji złożonego przez Klienta zamówienia.
 2. Klient obowiązany jest do podania aktualnych i prawdziwych danych. Przez wprowadzenie danych do formularza rejestracyjnego Klient oświadcza, iż ujawnione przez niego dane są zgodne z rzeczywistością. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za podanie niepełnych, nieaktualnych lub nieprawdziwych danych.
 3. Klient poprzez dokonanie rejestracji w serwisie wyraża jednocześnie zgodę na otrzymywanie informacji handlowych o nowych dostawach, jak również innych aktualnych informacji o działalności serwisu www.premiumstock-wholesale.pl oraz podmiotów z serwisem współpracujących, w formie wiadomości e-mail, listownej,telefonicznej,wiadomości sms , stosownie do treści art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 4. Klient ma prawo wglądu do swoich danych w serwisie. Klient może także żądać poprawienia lub usunięcia podanych danych, jednakże usunięcie danych oznacza brak możliwości dokonywania zakupów w serwisie.
 5. W wyniku dokonania prawidłowej Rejestracji i weryfikacji danych przez serwis tworzy dla Klienta Konto przypisane do adresu e-mail oraz hasła zgłoszonego w formularzu rejestracyjnym i aktywuje konto klienta.
 6. Na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail Klienta zostanie przesłana przez serwis wiadomość wskazującą sposób potwierdzenia Rejestracji. Potwierdzenie kończy proces Rejestracji oraz umożliwia Klientowi korzystanie z serwisu.
 7. Dostęp do Konta możliwy jest poprzez zalogowanie. Logowanie do Konta następuje poprzez wprowadzenie przez Klienta zgłoszonego adresu e-mail, Loginu oraz hasła na odpowiedniej stronie internetowej serwisu.
 8. Konto zawiera dane Klienta podane przez niego w formularzu rejestracyjnym oraz później przekazane dane niezbędne do zrealizowania umowy sprzedaży.
 9. Klient nie może udostępniać innym podmiotom swojego Konta, a także hasła służącego do logowania. Nieuprawniony dostęp do Konta Klienta, spowodowany udostępnieniem przez Klienta danych pozwalających na zalogowanie się w serwisie, obciąża odpowiedzialnością właściciela Konta, czyli Klienta którego konto dotyczy.
 10. Klient zobowiązany jest zachować w tajemnicy hasło do Konta. Klient ma obowiązek niezwłocznego poinformowania serwisu jeśli dane dostępowe do Konta zostały przejęte przez osoby trzecie.
 11. Konta są niezbywalne.
 12. W przypadku naruszenia któregokolwiek z powyższych postanowień Regulaminu przez Klienta, serwis może usunąć jego Konto uniemożliwiając mu korzystanie z serwisu. Usunięcie wiążę się bezpowrotnie z utratą wszelkich korzyści do jakich był uprawniony Klient w ramach korzystania z serwisu.
 13. Klient może zwrócić się do serwisu o usunięcie Konta w każdym czasie. Konto zostanie usunięte w ciągu 14 dni od momentu zgłoszenia prośby o jego usunięcie.
 14. Serwis usuwa Konto w przypadku naruszenia któregokolwiek z postanowień regulaminu oraz po złożeniu przez Klienta wniosku o usunięcie Konta. Wraz z usunięciem Konta wszelkie dane wprowadzone podczas Rejestracji oraz w czasie korzystania z serwisu zostaną bezpowrotnie usunięte, a korzystanie z serwisu przez Klienta w ramach jego Konta będzie niedostępne. Serwis www.premiumstock-wholesale.pl zastrzega sobie prawo pozostawienia danych i informacji o dokonywanych transakcjach, których przechowywanie jest konieczne dla realizacji obowiązków określonych w przepisach prawa.
 15. Serwis może również usunąć konto w przypadku kiedy podane dane budzą wątpliwości co do ich prawdziwości, lub których autentyczności nie udało się potwierdzić (np. konta osób podających fikcyjne dane firmowe w celu uzyskania dostępu do oferty).

Artykuł 4. WARUNKI SPRZEDAŻY

 

 1. Oferowane w serwisie towary są różne jednak wszystkie to produkty „promocyjne” typu końcówki kolekcji - outlet (tj. takie, których cena sprzedaży została obniżona ). Odzież taka uznawana jest za towar pozagatunkowy ale dokładamy wszelkich starań aby był to towar pełnowartościowy, jednak nie może być on traktowany jako towar nowy z pełną gwarancją.
 2. Babilon-shop zastrzega, że zdjęcia Towarów są jedynie przykładowe i służą prezentacji konkretnie wskazanych w nich modeli Towarów. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera danego Klienta (kolor, proporcje itd.) nie mogą stanowić podstawy reklamacji.
 3. Zdjęcie Towaru opatrzone ceną nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Przedstawiane w serwisie zdjęcia mają jedynie charakter poglądowy i zazwyczaj dotyczą grupy podobnych towarów, mogących się jednakże nieznacznie różnić od siebie. Dokładne opisy poszczególnych ofert znajdują się przy wystawionych w serwisie produktach
 4. Towary oferowane w serwisie są oryginalne i legalnego pochodzenia. Znaki towarowe, logo i inne oznaczenia handlowe używane w serwisie służą jedynie celom informacyjnym. Serwis www.premiumstock-wholesale.pl nie jest przedstawicielem oficjalnym sprzedawanych przez siebie marek.
 5. Ceny podane w serwisie przy kartach zbiorczych wszystkich produktów są cenami podawanymi w cenach netto oraz brutto.

5.1. Cena netto produktu (bez VAT) dla firm spoza terytorium Polski posiadających europejski numer VAT

5.2. Cena brutto produktu (z VAT) dla firm z terytorium Polski

             w serwisie oznaczono jako; 

Uwaga!
* Cena netto - dla posiadaczy europejskiego numeru NIP
** Cena brutto - dla tych którzy nie posiadają europejskiego numeru NIP
Jeżeli posiadasz europejski numer wat skontaktuj się z obsługą sklepu.

 

5.3. Export Price (UE) EUR – cena netto dla klientów spoza Polski, którzy posidają europejski numer VAT lub chcą nabywać towar na export. Jest to cena produktu wyrażona w EUR bez VAT.

 1. Minimalna kwota jednego zamówienia może zostać określona przez serwis w dowolnym czasie i na dowolnym poziomie.
 2. Po wybraniu Towarów w Koszyku Towarów, a przed dokonaniem płatności, Klient zobowiązany jest do wskazania pełnego i prawidłowego adresu do wysyłki. Zmiana adresu dostawy możliwa jest tylko przed przekazaniem Towaru przewoźnikowi w celu dostarczenia go klientowi.
 3. Dostępną formą płatności jest wyłącznie przedpłata.
 4. Do momentu zapłaty ceny za Towar, Towar pozostaje własnością firmy sprzedawcy.
 5. Opcje i ceny dostawy określone są w cenniku na stronie internetowej serwisu w zakładce Koszty Wysyłki.
 6. Termin realizacji zamówienia jest określony przy produktach wystawionych w serwisie i zazwyczaj wynosi do 2 dni roboczych od momentu zaksięgowania płatności na koncie. W przypadku produktów partnerskich, lub indywidualnie określonych zamówień termin ustalany jest indywidualnie.
 7. Serwis www.premiumstock-wholesale.pl nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie spowodowane działaniami przewoźnika.
 8. Rękojmia za wady rzeczy sprzedanej jest wyłączona.
 9. Premium Stock nie udziela gwarancji na zakupiony towar.
 10. Premium Stock nie odpowiada za uszkodzenia powstałe w czasie transportu. Wszelkie roszczenia należy kierować do przewoźnika.
 11. Premium Stock nie przyjmuje zwrotów towarów nie sprzedanych.
 12. Reklamacje dotyczące niewywiązania się z umowy sprzedaży (niezgodność towaru z opisem)będą rozpatrywane jeżeli zostaną zgłoszone w terminie dwóch dni roboczych od dnia otrzymania przesyłki.
 13. Klienci dokonujący dalszej odsprzedaży towarów, zwłaszcza konsumentom, obowiązani są do prawidłowego oznaczenia towarów zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności Ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz.U. Nr 229, poz. 2275 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i znakowania produktów włókienniczych (Dz.U. Nr 81, poz. 743).Ponadto kupujący zobowiązuje się do oznaczenia zakupionego towaru przed wprowadzeniem do sprzedaży (do odbioru na terenie RP) zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 02.07.2004 art 20 pkt 1i2 (oznaczenie firmy i jej adres,nazwę towaru i inne oznaczenia wymagane prawem ).Informujemy że na życzenie klienta wysyłamy wzór akceptowalnej metki.
 

§ 2

OFERTA

 

 1. W naszym sklepie sprzedajemy tylko oryginalną odzież różną typu KOŃCÓWKI KOLEKCJI typu;OUTLET ,DEFEKT, MIKRO DEFEKT CUSTOMER RETURN,odzież używaną, nadwyżki produkcyjne, oraz inna odzież damska, męska i dziecięcą. Na każdą partię towaru posiadamy faktury VAT. Wszystkie towary zostały legalnie wprowadzone na teren Polski. Wszystkie ceny podane w naszym sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT)
 2. Produkty sprzedawane przez nasz Serwis czyli wszelkiego rodzaju KOŃCÓWKI KOLEKCJI typu :Outlet, Defekt,Odzież używana, Mikro defekt , Customer Return itd, itp...mogą ale nie muszą nosić różnego rodzaju mniejsze bądż większe uszkodzenia i jako taki nie podlega możliwości wymiany na inny lub zwrotu. Preferujemy sprzedaż takich produktów po osobistym obejrzeniu takich produktów. Zamówienia składane na odległość- są realizowane na wyłączną odpowiedzialność i ryzyko zamawiającego


 3. Wszystkie nazwy marek, logotypy i wszelkie odnośniki do producentów odzieży, obuwia i innych towarów które posiada w sprzedaży Babilon-Shop używane są przez nas na naszych stronach www, ofertach, cennikach itp. - wyłącznie w celach informacyjnych, pokazujących jakie marki posiadamy w sprzedaży. Wszystkie one pochodzą z legalnych źródeł, najczęściej z obrotu wtórnego, wyprzedaży, nadwyżek produkcyjnych, nadwyżek magazynowych itp.
  Oferta outletowa nie jest stała i nie jest zależna od nas. Nacechowana jest dużą rotacją, zmiennością dostaw, zarówno pod względem ilościowym jak i asortymentowym.

 4. OPIS TOWARU : odzieży stanowiącą końcówkę kolekcji, kosmetyki stanowiące końcówkę kolekcji,
  akcesoria kosmetyczne stanowiących końcówkę kolekcji, sprzętu AGD stanowiący końcówkę serii.
  Towar ten pochodzi ze zwrotów końcówek serii, może pochodzić z wystaw, może być używany w
  sklepie, może posiadać rysy, może być bez lub z uszkodzonym opakowaniem. Towar nie jest
  posegregowany, nie poselekcjonowany, bez pełnej rozmiarówki.
 5. W przypadku Towaru AGD wyróżniamy następujące klasy towarowe :
  Klasa A towar nowy, oryginalnie zapakowany, nie posiadający uszkodzeń i rys. Bez gwarancji producenta.
  Klasa B towar mógł być używany jako wystawa, może posiadać drobne rysy, uszkodzenia. Na palecie
  zbiorczej 85% - 90 % jest sprawna i nadająca się do dalszej sprzedaży bez nakładów finansowych
  tudzież napraw.
  Klasa C towar może być zwrotem, może posiadać rysy i uszkodzenia w tym mechaniczne. Na palecie
  zbiorczej około 50 % jest sprawna i nadaje się do odsprzedaży. Reszta nadaje się do naprawy lub
  odsprzedaży serwisom.

 

§ 3

ZAMÓWIENIE

Sprzedaż towarów w sklepie internetowym jest realizowana w następujący sposób:

 

 1. Wybranie produktu/ów przez klienta.
   
 2. Złożenie zamówienia
   
 3. Potwierdzenie zamówienia.
   
 4. Zapłata za towar (przedpłata na konto).
   
 5. Dostawa towaru (jeżeli wybrano za pobraniem zapłata przy odbiorze).
   
 6. Wybór towarów i składanie zamówień jest realizowane tylko przez Internet.

Po złożeniu zamówienia klient otrzymuje e-mailem wiadomość o złożeniu zamówienia w sklepie internetowym oraz link do jego potwierdzenia.
W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).
Na każdy sprzedany towar wystawiamy paragon lub fakturę VAT na życzenie.
Ceny produktów umieszczone na stronie sklepu podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia.
Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
Dostawa towaru odbywa się w sposób i na warunkach wybranych przez klienta i określonych w zamówieniu.

Cennik przesyłany do klientów, lub wszelkie wyceny towarów robione na ich życzenie nie są ofertą handlową wg. znaczenia kodeksu cywilnego i są jedynie propozycją do podjęcia rokowań. Nasze ceny hurtowe zmieniają się w zależności od każdej dostawy oraz obowiązującego kursu EURO,DOLARA lub FUNTA dlatego nasze propozycje nie mogą być ważne dłużej niż trzy dni.
Wszelkie zdjęcia umieszczone w galerii, oraz propozycje sprzedaży naszych pakietów w sklepie, cenniku czy przedstawiane w inny sposób (na naszych stronach www, mailowo itp.) nie mogą być rozumiane jako oferta w rozumieniu KC i są jedynie orientacyjnym przedstawieniem sprzedawanych przez nas produktów. Każdy kupujący przyjmuje do wiadomości, że kupuje towar outletowy w pakietach, które mogą się od siebie różnić zawartością, a zdjęcia mają charakter przykładowy. Każdy z kupujących może obejrzeć towar przed zakupem osobiście by uniknąć nieporozumień, a fakt zakupu na wysyłkę i błędnego przekonania o zamawianym towarze i jego zawartości nie może w żaden sposób obciążać Sprzedawcy czyli Babilon-Shop.

 

 

§4

DOSTAWA

 1. Towar wysyłamy za pośrednictwem Kuriera: A PACZKA ,DPD lub UPS w każdy dzień od poniedziałku do piątku.

 2. W przypadku braku zamówionego towaru w magazynie poinformujemy Zamawiającego o innym możliwym terminie realizacji zamówienia.

 3. W przypadku gdy w magazynie dostępna jest tylko część zamówionego towaru to na życzenie Zamawiającego wyślemy dostępny towar, a pozostałą część dostarczymy na nasz koszt w najbliższym możliwym terminie. Rabaty i koszty przesyłki są wtedy takie jak dla całego zamówienia.

 4. Towar powinien dotrzeć do Zamawiającego w ciągu 48 godzin od daty wysyłki. Przy powyższym terminie nie uwzględnia się sobót, niedziel oraz dni wolnych. Nie możemy brać winy na siebie za niewywiązywanie się z umów innych firm. Zawsze staramy się jak najszybciej interweniować w przypadku zagubienia lub opóźnienia przesyłek.

 5. W przypadku zamówień realizowanych formą płatności za pobraniem, zamówienie realizujemy natychmiast po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia, przy płatności w formie przelewu na rachunek bankowy, po otrzymaniu z naszego banku potwierdzenia o wpływie pieniędzy.

 6.   Nie będą realizowane zamówienia, w których nie zostały podane wszystkie wymagane dane teleadresowe zamawiającego lub dane te są nieprawdziwe.

§ 5

REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje otrzymanych produktów należy zgłaszać do Właściciela Serwisu.Reklamacje z powodu niezgodności z opisem kupionych wysyłkowo pakietów będą rozpatrywane pod warunkiem zgłoszenia nie później niż 1 dzień od momentu odebrania przesyłki - oraz przedstawienia nam w terminie kolejnych 2 dni roboczych kompletnego i nienaruszonego pakietu oraz opakowania głównego ,dotyczy to również jednostkowych opakowań na których często znajdują się bardody nadawane na etapie pakowania oraz skanowania ,oraz dodatkowe zabezpieczenia pozwalające identyfikować nam nasze produkty.Pomieszanie oryginalnych opakowań na których znajdują się barkody oraz inne zabezpieczenia -dyskwalifikują reklamację ponieważ nie jesteśmy w stanie zidentyfikować dany produkt na etapie skanowania. Zamiana lub podmiana choćby jednej rzeczy z pokietu również dyskwalifikuje daną reklamację . Czas rozpatrywania reklamacji to max.14 dni kalendarzowych.

 2. Preferowaną formą zgłaszania reklamacji jest poczta elektroniczna na adres podany w kontakcie lub drogą listową na adres Właściciela Serwisu.

 3. PREMIUM STOCK nie przyjmuje żadnych przesyłek za pobraniem.Nie przyjmujemy również żadnych zwrotów bez uprzedniej zgody.
 4.  

  Produkty sprzedawane przez nasz Serwis czyli wszelkiego rodzaju KOŃCÓWKI KOLEKCJI typu :Outlet, Defekt,Odzież używana, Mikrodefekt , Customer Return itd, itp...mogą ale nie muszą nosić różnego rodzaju mniejsze bądż większe uszkodzenia i jako takie nie podlegają możliwości wymiany na inny lub zwrotu.Towar ten jest towarem niepełnowartościowym i kilkukrotnie przecenionym z uwagi na jego stan oraz charakter. Preferujemy sprzedaż takich produktów po osobistym obejrzeniu takich produktów. Zamówienia składane na odległość- są realizowane na wyłączną odpowiedzialność i ryzyko zamawiającego    
   
                                                      & 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
   
  1.PREMIUM STOCK. zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
  W przypadku zmiany Regulaminu serwis poinformuje o tym Klientów na stronach www.premiumstock-wholesale.pl oraz w drodze korespondencji elektronicznej, na adres e-mail przypisany do Konta Klienta.
  2.Klient ma prawo wystąpienia z serwisu przed wejściem w życie nowego regulaminu. W przeciwnym wypadku Klient nadal pozostaje użytkownikiem serwisu na zasadach określonych w nowym regulaminie.
  3.PREMIUM STOCK nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
  4.Zabronione jest wykorzystywanie przez Klientów elementów graficznych, logo umieszczonych w serwisie, a także innych praw własności intelektualnej bez wyraźnej zgody wydanej na piśmie przez właściciela serwisu.
  5.Prawem właściwym dla umów sprzedaży pomiędzy Klientem a Serwisem www.premiumstock-wholesale.pl. na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.
  6.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie będą miały przepisy obowiązującego prawa.
  7.W przypadku nieważności któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
  Sądem właściwym dla rozpoznawania ewentualnych sporów na terenie RP będzie sąd właściwy dla miasta Gdańsk.
   
do góry
{nocache:f48b716db3ee9edc48ab0a664db63bc3#0}
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl